Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť TECHnode, s.r.o. („TECHnode“, „my“ alebo „nás“), rešpektuje vaše súkromie a podľa toho zaobchádza so všetkými vašimi osobnými údajmi.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vám vysvetľujú, ako zhromažďujeme, používame a inak spracúvame vaše osobné údaje. Zhromažďujeme len minimálne množstvo osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie účelu vašej interakcie s nami; nepredávame ho tretím stranám; a používame ho iba tak, ako to opisujú tieto zásady ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ údajov

TECHnode je správcom vašich osobných údajov. TECHnode je slovenská spoločnosť s registračným číslom 36714071 so sídlom Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovensko.

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmito zásadami ochrany osobných údajov alebo s akýmkoľvek aspektom nášho spracúvania vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na adresu privacy@beerty.guru alebo poštou na našej adrese TECHnode s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovensko.

Aké informácie o vás zhromažďujeme a ako ich získavame

Informácie o vás zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom používania našej webovej stránky,
 • keď nás kontaktujete a požadujete informácie o našich produktoch alebo službách prostredníctvom našich online dopytových formulárov,
 • keď sa zaregistrujete na účet,
 • keď zanecháte komentár na našich webových stránkach.

Zhromažďujeme o vás nasledujúce osobné údaje:

 • emailová adresa,
 • názov spoločnosti, adresa spoločnosti, registračné číslo vane, registračné číslo spoločnosti (ako spoločnosť sa registrujete),
 • informácie súvisiace s platbami, ale nezhromažďujeme ani inak nespracovávame žiadne údaje o vašich kreditných kartách,
 • technické informácie z vašich návštev našich webových stránok alebo aplikácií alebo používania našich služieb alebo v súvislosti s materiálmi a komunikáciami, ktoré vám zasielame elektronicky a
 • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa vás týkajú, ktoré nám poskytnete (napríklad z obsahu, ktorý vložíte na naše webové stránky).

Informácie o používaní webových stránok sa zhromažďujú pomocou súborov cookie. Cookies sú textové súbory uložené vo vašom počítači na zhromažďovanie štandardných informácií z internetového denníka a informácií o vašom správaní. Tieto informácie sa potom použijú na sledovanie vášho používania webovej stránky a na vytváranie štatistických správ o aktivite na webových stránkach.

Môžete nastaviť prehliadač tak, aby neprijímal súbory cookie, a vyššie uvedené webové stránky vám poradia, ako súbory cookie z prehliadača odstrániť. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch nemusia niektoré funkcie našich webových stránok z tohto dôvodu fungovať. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete tu.

Účely a právne základy spracúvania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • poskytnúť vám naše služby a produkty,
 • zlepšovať naše služby a produkty a ich výkonnosť vrátane vytvárania nových,
 • poskytovať a zlepšovať naše webové stránky,
 • odpovedať na vaše otázky alebo vás kontaktovať e-mailom za účelom spracovania alebo splnenia vašich požiadaviek, poskytnúť vám služby zákazníkom, aktualizácie a ďalšie informácie súvisiace s našimi službami,
 • vykonávať prieskumy,
 • propagovať naše služby a produkty a na marketingové účely,
 • uplatňovať a obhajovať naše zákonné práva a dodržiavať všetky zákonné alebo regulačné povinnosti podľa platných zákonov,
 • odhaľovať, predchádzať alebo vyšetrovať nezákonné činnosti, ako sú podvody, podvody v sociálnom inžinierstve alebo iné trestné činy.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba vtedy, ak na to máme právny základ. Právny základ bude závisieť od účelov, ktoré sme zhromaždili, a od ktorých potrebujeme používať vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe jedného alebo viacerých nasledujúcich právnych základov:

 • plnenie akejkoľvek zmluvy uzavretej medzi vami a nami a jej povinností alebo prijatie opatrení pred uzavretím takejto zmluvy,
 • dodržiavanie zákonnej povinnosti,
 • máme oprávnený záujem vykonávať spracúvanie vašich osobných údajov za účelom rozvoja nášho podnikania, marketingu, poskytovania a zlepšovania našich stránok a služieb, plnenia našich regulačných povinností, kontaktovania vás podľa platných zákonov, výkonu a obrany našich zákonných práv, zaistenie našej fyzickej a elektronickej bezpečnosti a ochrana nášho majetku (všetko v rozsahu, v akom naše oprávnené záujmy nie sú v konkrétnych prípadoch nadradené vašim záujmom, základným právam a slobodám),
 • váš predchádzajúci súhlas.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, uchovávame tam, kde to pretrváva legitímna obchodná potreba (napríklad aby sme vám poskytli službu, o ktorú ste požiadali, alebo aby ste splnili platné právne, daňové alebo účtovné požiadavky).

Keď nebudeme mať žiadnu legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, buď ich odstránime alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), potom vaše údaje bezpečne uložíme osobné údaje a izolovať ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nebude možné ich vymazanie.

Ako zdieľame informácie, ktoré zhromažďujeme

Nepredávame, neprenajímame ani inak poskytujete svoje osobné údaje tretím stranám na marketingové účely.

Vaše osobné údaje neposkytneme žiadnej tretej strane bez vášho súhlasu, pokiaľ to nie je nevyhnutné na spracovanie vašej objednávky, splnenie vašej požiadavky, plnenie našich povinností vyplývajúcich zo všetkých zmlúv uzavretých medzi vami a nami a zlepšenie našich služieb a produktov. alebo tam, kde nám to ukladá zákon.

Zdieľame informácie a používame ich:

 • Google Analytics, ktorý nám poskytne analytiku. Google Analytics používa súbory cookie na zhromažďovanie neidentifikujúcich informácií. Spoločnosť Google poskytuje niekoľko ďalších možností ochrany osobných údajov týkajúcich sa súborov cookie služby Analytics na stránke http://www.google.com/policies/privacy/partners/
 • Fonty Google a knižnice Google API, ktoré nám pomáhajú prevádzkovať naše produkty. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://policies.google.com/terms?hl=sk
 • MailChimp na doručovanie nášho spravodajcu. Zhromažďujeme štatistiky o otváraní a klikaní na e-maily pomocou štandardných technológií, ktoré nám pomáhajú monitorovať a zlepšovať náš elektronický spravodaj. Viac informácií nájdete na https://mailchimp.com/legal/privacy/
 • DigitalOcean na ukladanie všetkých elektronických informácií, ktoré zhromažďujeme. Viac informácií nájdete na https://www.digitalocean.com/security/privacy/
 • Stripe, aby za nás spravoval vašu platbu. Viac informácií nájdete na https://stripe.com/en-sk/privacy
 • WordPress ako systém správy obsahu pre naše webové stránky. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://wordpress.org/about/privacy/

Zabezpečenie

Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené v zabezpečených dátových centrách spoločnosti DigitalOcean na serveroch vo Frankfurte v Nemecku. DigitalOcean zverejnil bezpečnostné vyhlásenia, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.digitalocean.com/security/. Prenos informácií cez internet bohužiaľ nie je úplne bezpečný. Aj keď urobíme maximum pre ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na naše webové stránky; akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko. Hneď ako dostaneme vaše informácie, použijeme prísne postupy a bezpečnostné funkcie, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu a akémukoľvek inému zneužitiu.

Vaše práva

Máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

 • Právo neposkytnúť nám svoje osobné údaje. Upozorňujeme však, že bez vašich osobných údajov vám možno nebudeme môcť uspokojivým spôsobom poskytnúť niektoré funkcie našich webových stránok, požadované informácie a niektoré z našich služieb.
 • Právo na prístup k vašim osobným informáciám. To vám umožní získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás máme, a skontrolovať, či ich zákonne spracúvame.
 • Právo na opravu vašich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné.
 • Právo požadovať vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak sú splnené legitímne dôvody.
 • Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Vezmite prosím na vedomie, že takéto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania vašich osobných údajov vykonaného pred dátumom, kedy takéto odvolanie dostaneme, a nebráni nám v tom, aby sme vaše osobné údaje spracúvali na základe iného platného právneho základu, najmä v súvislosti s vykonávaním a hájenie nášho práva podľa platných zákonov a plnenie našich zákonných povinností.
 • Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, máte právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov, ak sú splnené legitímne dôvody.
 • Právo dostávať od nás vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na prenos vašich osobných údajov inému správcovi bez toho, aby nám to prekážalo (prenosnosť údajov).

Ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať na adrese privacy@beerty.guru. Upozorňujeme, že od vás môžeme požadovať konkrétne informácie na potvrdenie vašej identity.

Okrem toho, ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s vašimi právami na ochranu údajov podľa platných zákonov a/alebo ak sme primerane nevyriešili vaše obavy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov vo vašej krajine .

Ochrana osobných údajov detí

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov. Ak zistíme, že nám dieťa mladšie ako 16 rokov poskytlo osobné údaje, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií. Ak zistíte, že nám dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás na adrese privacy@beerty.guru.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek a čas od času zmeniť. Ak urobíme akékoľvek zmeny, upozorníme vás tým najvhodnejším spôsobom vzhľadom na dôležitosť týchto zmien.

Spracovanie vašich osobných údajov po akýchkoľvek zmenách týchto zásad ochrany osobných údajov podlieha zmeneným zásadám ochrany osobných údajov.

Účinné od 1. augusta 2021